شرکت اتیس پولا صنعت نمایندگی اتیس

 

شرکت فني مهندسي اتيس پولا صنعت ( سهامي خاص )با هدف پشتيباني قويتر از محصولات اتيس مرکزي با خدمات متفاوت و بالا بردن سطح توقعات مشتريان در زمينه صنايع آسانسور و پله برقي شروع به فعاليت کرد. عليرغم تحريمات گسترده آمريکا عليه ايران که در برگيرنده برند آمريکايي اتيس نيز بود،اين شرکت توانسته است با قدرت تمام از محصولات خود پشتيباني کند. در ادامه اين مجموعه فعاليت بخش طراحي و مهندسي اتيس در ايران و جنوب کشور،خدمات سرويس و نگهداري و تامين قطعات آسانسورهاي اتيس در منطقه را بعهده گرفت. شرکت اتيس پولا صنعت با تکيه بر دانش فني مجموعه متخصصين خود و اعتبار عملکرد شرکت در اين مدت موفق گرديد اعتماد شرکتهاي معتبر اروپايي همچون Wittur آلمان و Sicher آلمان را به جهت اعطاي گواهينامه نمايندگي و خدمات کسب نمايدو استانداردهاي مورد نياز به جهت نصب و راه اندازي و ارايه خدمات اين کمپاني ها را به کارنامه درخشان خود بيفزايد.

شرکت اتیس پولا صنعت نمایندگی اتیس

 

شرکت فني مهندسي اتيس پولا صنعت ( سهامي خاص )با هدف پشتيباني قويتر از محصولات اتيس مرکزي با خدمات متفاوت و بالا بردن سطح توقعات مشتريان در زمينه صنايع آسانسور و پله برقي شروع به فعاليت کرد. عليرغم تحريمات گسترده آمريکا عليه ايران که در برگيرنده برند آمريکايي اتيس نيز بود،اين شرکت توانسته است با قدرت تمام از محصولات خود پشتيباني کند. در ادامه اين مجموعه فعاليت بخش طراحي و مهندسي اتيس در ايران و جنوب کشور،خدمات سرويس و نگهداري و تامين قطعات آسانسورهاي اتيس در منطقه را بعهده گرفت. شرکت اتيس پولا صنعت با تکيه بر دانش فني مجموعه متخصصين خود و اعتبار عملکرد شرکت در اين مدت موفق گرديد اعتماد شرکتهاي معتبر اروپايي همچون Wittur آلمان و Sicher آلمان را به جهت اعطاي گواهينامه نمايندگي و خدمات کسب نمايدو استانداردهاي مورد نياز به جهت نصب و راه اندازي و ارايه خدمات اين کمپاني ها را به کارنامه درخشان خود بيفزايد.